วิสัยทัศน์

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "DO") มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีทีสุด สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

พันธกิจ

บริษัทฯ จะผลักดันให้ดูโฮมเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในเรื่องสินค้า ราคา และบริการที่จริงใจดุจญาติมิตร ด้วยความปรารถนาในการสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพ และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งความสำเร็จร่วมกัน

บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม