เปรียบเทียบสินค้า 0

ข้อตกลงและเงื่อนไข


บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ www.dohome.co.th ข้อตกลง และเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ ใช้ได้กับเว็บไซต์ของดูโฮม รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของดูโฮม ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งในประเทศไทยภายใต้การจดทะเบียนเลขที่ 0345539000444 โดยที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ เลขที่ 37-47 ถนนศรีมงคล ตำบลวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 ดูโฮม เป็นบริษัทของคนไทยในเครือของ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจทั้งหมดแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือ ลบบางส่วน ของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่ออยู่บนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นประจำเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย

การใช้งานเว็บไซต์

อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าได้ทั่วไป และเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกหรือการลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และถ้าข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชีอื่นๆให้มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชี คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผลจากการกระทำใดๆ

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนคุณยินยอมที่จะได้รับข้อมูลจากอีเมล์การส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ซึ่งคุณก็สามารถเลือกที่จะไม่รับได้

การยอมรับในการสั่งซื้อ และข้อกำหนดของราคา

ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการทางตลาดสูง หรือมีราคาสูงทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ในการสั่งซื้อของลูกค้า หรือในทางกลับกันหากเว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆ ทางเว็บไซต์อาจจะทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณก่อนยอมรับการสั่งซื้อ

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์ของเรา แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดที่ยังคงเกิดขึ้นเช่น กรณีที่ราคาของรายการจะไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์

ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ในทุกกรณีทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดในความเสียหายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าเราได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไข หรือเพิกถอนการใดๆ หรือทั้งหมดของสิทธิ์ของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดของข้อตกลงนี้คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใดๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้เว็บไซต์เราโดยทันที

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซด์ต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง, การคัดสรร และการจัดเรียง รวมไปถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับต่างๆ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้นเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ จะต้องถูกตีความ และควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางเรื่องราคา ข้อมูลรายละเอียดสินค้า และรูปภาพสินค้าบนเว็บไซต์ในทุกกรณี***