เปรียบเทียบสินค้า 0

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

- กรุณาแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนชำระเงิน

- สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้

- บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือบัตรยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรทุกประการ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการออกบัตรทดแทน และ การยกเลิกบัตร

- กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่จุดบริการลูกค้าดูโฮมทุกสาขา และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อออกบัตรทดแทนให้แก่สมาชิก 

- สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรสมาชิกได้โดยการทำลายบัตร และแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่จุดบริการลูกค้า

ดูโฮมทุกสาขา

- การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ไม่มีภาระผูกพันหนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใด ๆ

จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิใด ๆได้

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

- การสะสมคะแนนสมาชิก เฉพาะการซื้อสินค้ากับดูโฮม โดยแจ้งเลขที่สมาชิก หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับดูโฮม ที่จุดชำระเงิน

เพื่อการบันทึกคะแนนตามเลขที่สมาชิกของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดยอดซื้อเปลี่ยนเป็นคะแนน ดังนี้ 

- คำนวนคะแนนจากยอดชำระเงิน ทั้งวงเงินเครดิต และ เงินสด 

- อัตราคำนวนยอดซื้อ 50 บาท เท่ากับ 1 คะแนน จากยอดซื้อสมาชิก (คะแนนหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562) 

- คำนวนคะแนนจากยอดชำระ ที่ราคารารวม VAT แล้ว 

- สินค้ายกเวินการคำนวนคะแนน คือ สินค้ากลุ่มเหล็กรูป,เหล็กเส้น ทุกรายการ

- ค่าบริการขนส่ง,ติดตั้ง,ออกแบบ และค่าบริการอื่น ๆ จะยกเว้นการคำนวนคะแนน 

- ยอดซื้อสะสมที่ใช้ในการแลกแต้มปี 2562 เริ่มสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

- บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมปี 2562

- สะสมครบทุก ๆ 1,000 คะแนน สามารถแลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ดูโฮม 

- ยอดซื้อสะสมที่ใช้ในการแลกคะแนนปี 2562 เริ่มสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

- ระยะเวลาการแลกคะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

- ลูกค้ามีความประสงค์แลกคะแนน รับของสมานาคุณ สามารถแจ้งรับได้ ณ จุดบริการ 

พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมบัตรสมาชิกดูโฮม  / รหัสสมาชิก ที่ตรงกับเจ้าของบัตรสมาชิกเท่านั้น

(กรณีรับแทนต้องมีเอกสารมอบอำนาจ)

- การแลกคะแนนไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี หรือ แลกตามจำนวนคะแนนที่ลูกค้ามี

- คะแนนสะสมที่ทำการแลกไปแล้ว จะถูกหักลบยอดคงเหลือทันที

- กรณีลูกค้า ไม่ใช้คะแนนสะสม ปี2562 ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีการยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้

- บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า