นโยบายการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านว่า บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินการที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใสตลอดจนจะเก็บและใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการหรือการปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ที่บริษัทอาจมีต่อท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพแก่ท่านเป็นหลัก พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและ ในการเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการประมวลผล บริษัทได้จัดให้มีการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มเจ้าของข้อมูลในแต่ละกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบพร้อมทั้งจัดเตรียมกลไกการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีการขอใบเสนอราคา (บางกรณี) และซื้อสินค้าของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าผ่าน Marketplace Platform และผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น Social Media ของบริษัท (“ช่องทางออนไลน์”) เพื่อให้ลูกค้าทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าขอใบเสนอราคาหรือตกลงซื้อสินค้าและนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านและข้อมูลเพื่อการจัดส่งสินค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
 2. ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่าน รายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัทซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้ยินยอมเปิดเผยและส่งต่อให้แก่บริษัทเพื่อประมวลผล

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อกระบวนการการติดต่อเพื่อเสนอราคา การยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
 2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
 3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษีซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 5. กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายให้แก่ท่านและระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่เพิ่มเติมในการสนับสนุนท่านเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและกรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ท่านหรือผู้ให้บริการ Marketplace Platform เป็นต้น และ (ii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ 1746 หรืออีเมล dpo@dohome.co.th

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก Dohome

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Dohome ให้แก่ท่านสมาชิก (“สมาชิก”) ทราบ ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก Dohome กับทางบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทางบริษัทจะถือว่าสมาชิกตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากสมาชิกไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกและ/หรือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดให้แก่ท่านเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกแก่ท่าน

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
 3. ข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมการซื้อสินค้าและการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะสมาชิกของท่านซึ่งอาจรวมถึงรายการธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่านเพื่อการสะสมคะแนนและการรับส่วนลด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างสมาชิกภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกต้องใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสมาชิกอื่นๆ ของสมาชิกที่ได้มีการจัดทำและนำส่งให้แก่บริษัท

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่านสมาชิกแต่ละท่านตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของบริษัท อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง การสะสมคะแนน การแลกของรางวัลหรือการแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ การให้ส่วนลดพิเศษหรือได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้น การอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกและการได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่างๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะรับประกันดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทได้ประกาศกำหนดให้ท่านสมาชิกทราบ
 2. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิกซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการเป็นสมาชิก การตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของสมาชิกมากจนเกินควร
 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษีซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาสมาชิกภาพของ Dohome นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทต้องดำเนินการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน และ (ii) หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้นๆ ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ 1746 หรืออีเมล dpo@dohome.co.th

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และด้วยเหตุที่การใช้คุกกี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้นี้ขึ้น โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้ด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็นและรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการใช้คุกกี้ซึ่งมีลักษณะเป็น text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการเพื่อการจัดเก็บบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน เช่น การหยิบสินค้าลงตะกร้าเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
 2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
 3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก
 4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายกำหนดได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือถอนความยินยอมได้จากทางหน้าเว็บไซต์ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 1746 หรืออีเมล dpo@dohome.co.th และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน

Compare Products 0