คณะกรรมการบริษัท

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

รองประธานกรรมการ

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการ

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการ

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

กรรมการ

นางสาวพิกุล สมวัน

กรรมการ

นายพินิจ เจริญพันธ์

กรรมการ

นายชลิต ทองประยูร

กรรมการ