คณะกรรมการบริหาร

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

ประธานกรรมการบริหาร

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการบริหาร

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการบริหาร

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายพินิจ เจริญพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

นายชลิต ทองประยูร

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพินิจ เจริญพันธ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

กรรมการผู้จัดการ

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผ่ายจัดซื้อ

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางจินตนา คูณทวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางพรรณี เขตชมภู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

นางนงเยาว์ สะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอภิยุช ฟูกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทรารดี ชินกุลกิจนิวัฒน์

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นางสาวนุชนาฏ มนทินอาจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี