ประวัติดูโฮม

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำใน ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ

“ ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม ”

โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง


ประวัติบริษัท ดูโฮม

ปี 2526

- จุดเริ่มต้นของธุรกิจ “ดูโฮม”

ก่อตั้งขึ้นโดย “นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา” ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ” เพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2536

- ขยายธุรกิจมาตั้งทำเลร้านค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ขยายธุรกิจมาตั้งทำเลร้านค้า ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ตั้งสาขาอุบลราชธานี และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัทอุบลวัสดุ จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจ ด้วยทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “อุบลวัสดุ”

ปี 2546

- ขยายพื้นที่สาขาอุบลราชธานี

บริษัทฯ ได้ ขยายพื้นที่สาขาอุบลราชธานีเพื่อรองรับ การขยายกลุ่มสินค้า เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้ง… ได้นำรูปแบบ “การค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)” มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

ปี 2550

- สาขาที่ 2 นครราชสีมา

สาขาที่ 2 นครราชสีมาที่ตำบลหนองบัวศาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด”เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

- ขยายสาขาไปยัง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 17 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 1 แห่ง

2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2550
2546
2544
2543
2539
2536
2526

ปี 2564

  • ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ เปิดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่ตลาดทับยาว ลาดกระบัง
  • ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาแหลมฉบัง เป็นสาขาที่ 13
  • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 3,243,684,982.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
  • ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาบ่อวิน เป็นสาขาที่ 14
  • ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาชลบุรี เป็นสาขาที่ 15
  • ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นสาขาที่ 16 และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่ตลาดมารวย ทำให้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสาขาขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 16 สาขา สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 10 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 สาขา
เปรียบเทียบสินค้า 0